Drogi Użytkowniku AdBlocka/uBlocka:
Aby poprawnie wyświetlać treść naszej strony, wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

O firmie

studio projektowania graficznego inne spojrzenie Maciej Drozdowski

studio projektowania graficznego inne spojrzenie Maciej Drozdowski


Kategorie:
Głównym za­ło­że­niem na­szej pra­cy jest krea­tywne po­de­jście do każ­de­go pro­je­ktu, po­szu­ki­wanie nie­tu­zin­ko­wych roz­wią­zań jak i in­dy­widualne po­de­jście do kli­enta, co prze­kłada się na budo­wanie wi­ze­runku i wzma­cnianie siły marki. Łą­czy­my pro­fe­sjonalizm z wrażli­wością arty­styczną.Pro­je­ktowanie gra­ficzne jest dla nas przede wszy­stkim pa­sją, sprzy­ja­jącą za­pe­wnianiu nie­szablono­wych pomy­słów.
Dwa różne punkty wi­dze­nia są jak dwa żywioły – męski i żeński, które się uzupeł­niają i nadają naszej pracy duży poten­cjał twórczy.